ENVIAMENT

El PRESTADOR no enviarà cap comanda o activarà cap servei fins que s’hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.

Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant CORREUS EXPRESS, SEUR i Integra2 per a Espanya i per a les trameses Europeus DHL i UPS segons la destinació designat lliurement per l’USUARI.

Falta d’execució del contracte a distància:

Les dates o terminis de lliurament s’entendran aproximades, no constituint el retard incompliment essencial. En cas que el PRESTADOR no hagi fet el lliurament de la mercaderia, transcorreguts 30 dies des de la data de lliurament pactada, per falta de disponibilitat del producte o servei, l’USUARI ha de ser informat i quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR.

El termini de lliurament sol estar comprès entre 2 i 5 dies laborables, segons la població de destinació i la forma de pagament triada. Les comandes realitzades des de dijous a la tarda, no arribaran al seu destí fins al següent dimarts com a mínim, a causa de el cost addicional dels enviaments en cap de setmana. S’entén aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament complet de la comanda.

El PRESTADOR no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’USUARI, falses, inexactes o incompletes.

El lliurament es considerarà realitzada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de l’USUARI i aquest, o el delegat d’aquest, hagi signat el document de recepció de lliurament.

Correspon a l’usuari verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció de lliurament.

DEVOLUCIONS:

L’usuari té els mateixos drets i terminis per a procedir a realitzar la devolució i / o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti el producte o servei, tant en manera en línia, com fora de línia.

L’usuari disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte, per a la devolució de la mateixa (article 71 de la Llei 3/2014, de 27 de març). Llevat que la devolució es realitzi per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament seran assumits per part de l’USUARI. El producte haurà de retornar en el seu embalatge original i en perfecte estat i, en cas de prestació d’un servei, des del mateix dia d’activació i / o descàrrega del mateix.

El dret de desistiment no podrà aplicar-se en els següents casos:

  1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.

  2. Si els embalatges del producte no són els originals o aquests no es troben en perfecte estat. L’embalatge original s’ha de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, i queda prohibit l’ús de precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre el mateix.
  3. Quan el producte estigui obert sense poder-se demostrar que no s’hagi fet servir.

Tota devolució s’ha de comunicar al PRESTADOR, sol·licitant un nombre de devolució per correu electrònic a info@farrevidal.com, indicant el número de factura o comanda corresponent.

Un cop l’usuari hagi rebut el nombre de devolució, farà arribar el producte a l’PRESTADOR, indicant aquest número a la carta d’enviament, amb les despeses de transport al seu càrrec, en el domicili de C / Joc de la Bola 23, Ent 1a 25003 (Lleida).

Qualsevol reclamació que l’usuari consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible.

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

D’acord amb l’Art. 14.1 de l’Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’usuari i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció de un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i / o imposar una solució a l’conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 COMPETENCIA

L’usuari no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

L’usuari declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions en tota la seva extensió.

 

PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables. Aquests preus, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, segur d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos a l’producte o servei adquirit.

Els preus aplicables a cada producte són els publicats al lloc web i s’expressaran en la moneda EURO. L’usuari assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.

Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls de l’pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda.

Un cop realitzada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.

Tot pagament realitzat a l’PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’usuari registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la comanda. Aquesta factura s’enviarà juntament amb el producte adquirit, així com en PDF a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció o via correu electrònic a l’adreça info@farrevidal.com

 

DESPESES DE TRANSPORT

Els preus no inclouen els costos d’enviament o comunicació, instal·lació o descàrrega, ni serveis addicionals, llevat que s’acordi el contrari per escrit.

Les despeses d’enviament es calcularan a l’desar la cistella o el pressupost, ja que es calculen en funció de l’pes dels productes i l’adreça de lliurament.

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades per la indústria, ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, per evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests objectius, l’usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per a l’autenticació de el corresponent control d’accés.

El PROVEÏDOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui o sigui considerada il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat d’aquest últim o influir-hi d’alguna manera. negatiu.

Les següents activitats estan prohibides en els programes de targetes de marca: vendre o oferir un producte o servei que no compleixi amb totes les lleis aplicables el comprador, a el banc emissor, a l’comerciant o a titular de la (es) targeta (s).

El preu de l’enviament a Espanya serà de 9,00 € ia França 13,35 €
 

Mesures de seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui o sigui considerada il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells.

Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no compleixi amb totes les lleis aplicables a l’comprador, banc emissor, Comerciant o titular de la targeta o targetes.

PROCÉS DE COMPRA

Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’han d’observar els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïts.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per ambdues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els passos següents per a la seva correcta formalització:

1. – Comprovació de la direcció d’enviament.

2. – Selecció de la forma de pagament.

3. – Comprovació de les dades de facturació.

4. – Realitzar la comanda (comprar).

Un cop processat la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic a l’departament de gestió de l’PRESTADOR i un altre a l’correu de l’USUARI confirmant la realització de la comanda.

Comandes (sol·licituds de compra)

En un màxim de 24 hores, en dies feiners, s’enviarà un correu electrònic a l’usuari confirmant l’estat de la comanda i la data d’enviament i / o lliurament aproximat.

GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels productes oferts respondrà als següents articles basats en la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties de venda de béns de consum:

I) Conformitat dels productes amb el contracte

1.Excepte prova en contrari, s’entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, llevat que per les circumstàncies de el cas algun d’ells no sigui aplicable:

a) S’ajusten a la descripció i qualitats manifestades pel PRESTADOR

b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes de la mateixa mena.

c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan ho hagi posat en coneixement del PRESTADOR en el moment de la celebració de el contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.

d) Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte de el mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d’aquest i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels productes fetes pel PRESTADOR.

 LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre als jutjats i tribunals de el domicili de l’usuari qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions.

En cas que l’USUARI tingui el seu domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals més propers a la població de LLEIDA (Espanya).