DEVOLUCIONS


Atès que es tracten de productes d’alimentació no s’accepten devolucions excepte en el cas especificat a continuació:

1) El producte està defectuós o ha estat danyat durant el transport:

En cas que el producte sigui defectuós, l’usuari pot tornar-lo, assumint Farré Vidal Trufes les despeses d’enviament que es generin per l’entrega del producte i per la devolució del mateix.Farré Vidal Trufes procedirà a l’reenviament del producte substituït, sense costos addicionals per al client. Només ha de comunicar-nos la seva incidència a info@farrevidal.com

En els casos de desperfectes importants i visibles produïts en l’embalatge de la mercaderia durant el transport és molt recomanable que el client anoti les incidències en l’albarà de lliurament de transportista (fins i tot és recomanable fer una foto) i ens ho comuniqui a info @ farrevidal .com el més aviat possible.

GARANTIA GENERAL PER A TOTS ELS PRODUCTES

Excepte prova en contrari, s’entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació:

1.-S’ajustin a la descripció realitzada pel venedor i tinguin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat a l’consumidor i usuari en el lloc web.

2.-Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes de la mateixa mena.

3.-Presenten la qualitat i prestacions habituals d’un producte de el mateix tipus que el consumidor i usuari pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte.